Єдина Країна! Единая Страна!

субота, 4 червня 2016 р.

Колективний творчий проект. Група 101 МОІППО. Створення умов для розвитку творчості дітей раннього віку у продуктивних видах діяльності

Навчально-тематичний план освітньої діяльності групи 101 МОІППО курсів підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів, спрямований на досягнення загальної мети – приведення фахового та кваліфікаційного рівня фахівців у відповідність до сучасних вимог щодо сутності та його професіоналізму. Тому зміст курсів, форми, методи організації навчально-виховного процесу мають відповідати сучасному рівню розвитку наук психолого-педагогічного циклу, а також бути віддзеркаленням сучасного вітчизняного рівня розвитку дошкільної освіти.


Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів включає: поглиблення науково-теоретичних знань слухачів психолого-педагогічних основ розвитку та виховання дітей раннього віку; ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом та новітніми технологіями щодо роботи з дітьми цього віку; надання слухачам методичної допомоги в удосконаленні рівня професійної компетентності, сприяння глибокому усвідомленню змісту, структури освітньо-виховного процесу відповідно до сучасних державних документів; формування інформаційної культури педагога. У даному навчально-тематичному плані закладено поєднання прогресивних андрогенних тенденцій, потреб часу та вимог нормативних документів.
Курси спрямовані на розвиток творчості вихователів ДНЗ, ініціативності, самостійності мислення, гуманного ставлення до вихованців, вміння здійснювати власний вибір методик, інноваційних технологій, форм роботи, свідомо адаптувати інформацію до умов роботи в ДНЗ.

Важливе місце в підвищенні професійного рівня вихователів ДНЗ займає самостійна робота, яка здійснювалася в ході виконання колективного творчого проекту: Створення умов для розвитку творчості дітей раннього віку у продуктивних видах діяльності.


Навчальний план розрахований на 162 години: з яких 108 годин аудиторних, 54 – на самостійну роботу. Важливим компонентом плану є наявність циклів: соціально-гуманітарного, професійного та діагностико-аналітичного. Кожний цикл має своє значення в навчально-тематичному плані освітньої діяльності підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів. Соціально-гуманітарному і діагностико-аналітичному циклам відведено по 10% від загальної кількості годин, відповідно професійний цикл займає 80% навчальних годин. Усі цикли включають інваріантну та варіативну складові. Інваріантна – стала складова, у варіативній передбачено спецсемінари та спецкурси за вибором.
Цикл соціально-гуманітарних дисциплін розрахований на 36 годин: із них 8 аудиторних , 28 – самостійна робота. Метою соціально-гуманістичного модуля є оволодіння філософсько-методологічними основами педагогіки і психології, принципами гуманізації і демократизації освіти, умовами для розвитку і самореалізації особистості; засвоєння знань щодо нормативно-правового забезпечення освіти.

На цикл професійних дисциплін відводиться 108 годин: із них 90 аудиторних, 18 годин – самостійна робота слухачів.
Його зміст передбачає оновлення професійних знань із теорії та методик навчання, виховання та розвитку дітей раннього віку; педагогічної інноватики та сучасної педагогічної психології, планування освітнього процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом.
Діагностико-аналітичний цикл розрахований на 18 годин: із них 10 аудиторних, 8 – самостійна робота. Діагностико-аналітичний цикл є інваріантний. Передбачені в ньому форми контролю та діагностики дають можливість слухачу, спираючись на результати вхідного діагностування, вивчити необхідний курс, реалізувати набуті знання й вміння під час виконання і захисту індивідуальних або колективних творчих проектів та на вихідному комплексному діагностуванні.Немає коментарів: